Pravidla provozu v Základní škole v Zálší do konce školního roku 2019/2020

 

PRAVIDLA PROVOZU ZŠ:

Tento dokument vychází z metodiky: OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 vydaném MŠMT 30. 4. 2020

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Žáci při příchodu ke škole setrvají před školou v prostoru v okolí schodů, budou mezi sebou dodržovat 2m rozestupy. Vyčkají příchodu učitele, který je vyzve k postupnému vstupu do šatny.

U vchodu bude žákům změřena bezkontaktním teploměrem teplota a umyjí si ruce dezinfekcí, která bude umístěna za vchodovými dveřmi.

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • V případě projevů infekce, žák bude umístěn do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou umístěny do jiné místnosti nebo budou venku na zahradě s rouškou, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Do školy mohou vstoupit pouze učitelé, žáci a nepedagogičtí zaměstnanci.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky nebo ochranné obličejové štíty (ty máme objednané).
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.

V budově školy

 • Neprodleně po přezutí, žáci zamíří na toalety, kde si umyjí ruce mýdlem a teplou vodou.
 • Vždy před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky nebo obličejové štíty.
 • Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Ve třídách budou žáci ve skupinách do 15, složení skupin je neměnné.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí použít roušky nebo dětské obličejové štíty.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Žáci si budou denně nosit do školy čistý ručník (použitý si ukládají do igelitového sáčku do své školní brašny).
 • Výuka tělesné výchovy nebude probíhat; přestávky, pokud to bude možné, budeme trávit na zahradě.
 • Ranní družina nebude poskytována, žáci budou moci být v budově základní školy od 6.30 (tento čas bude aktualizován podle požadavků v dotazníku rodičů- viz příloha)
 • Výuka bude probíhat od 7.50 do 11.25 podle upraveného rozvrhu (dostanou ho děti 25.5.)
 • Oběd 11.30 – 12.30
 • Od 12.30 do 16.00 žáci budou v budově základní školy, bude zajištěna zájmová činnost (školní družina),
 • žáci po celou dobu pobytu ve škole budou muset dodržovat přísná hygienická pravidla (2m odstupy, při skupinové práci budou používat roušky, ochranné obličejové štíty).
 • Kroužky nebudou uskutečňovány (kdo již platil kroužek na druhé pololetí, peníze budou převedeny na účet obědů).

 

Stravování

 • Žáci budou dostávat oběd v jídelně, do které se bude chodit ve skupinách -
  • 1. Skupina v 11.30 -12.00 (1. a 3. roč.)
  • 2. skupina v 12.00 -12.30 (2., 4., 5. roč.)
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 • Budou se dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

 

 

Uvádíme informace o osobách s rizikovými faktory (důležité pro rozhodnutí, zda se děti zúčastní vzdělávání).

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou).

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat předvstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ PORTÁL PARDUBICKÉHO KRAJE

 

Informace : Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství

www.klickevzdelani.cz

 

 

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

 

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

 

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

 

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

 

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

Vítejte na stránkách Základní školy a mateřské školy Zálší

 

Základní škola nabízí:

 • Výuku v málotřídní škole rodinného typu 
 • Příjemné a klidné klima školy
 • Individuální přístup k žákům
 • Vstřícnou komunikaci s rodiči
 • Odborně kvalifikovné pedagogy, speciální pedagogy, prověřené praxí
 • Díky kvalifikovaným asistentům pedagoga jsme otevřeni žákům s aktuálním zdravotním stavem (např. Specifické poruchy učení a chování, ADHD, ADD,...)
 • Kvalitní přípravu nadaných žáků ke studiu na gymnáziích
 • Logopedickou prevenci v 1. ročníku
 • Výuku v moderně vybavených specializovaných učebnách
 • Tělocvičnu s lezeckou stěnou, zahradu, hřiště
 • Možnost výběru kroužků:  

                                          Hudební aktivity

                                          Kroužek výpočetní techniky

                                          Kroužek AJ pro 1. a 2.ročník

                                          Pohybové a sportovní aktivity

                                          Literárně dramatická výchova

                                           Doučování

 • Návštěvy divadelních představení
 • 1x za školní rok letní či zimní školu v přírodě
 • 2x vzdělávací exkurzi
 • Reprezentaci dětí na sportovních,recitačních, výtvarných soutěžích
 • Hru na flétnu - hodinách  hudební výchovy
 • Příjemné setkávání dětí a rodičů ve škole (Vánoční dílny, Den matek)
 • Vánoční a Velikonoční vystoupení
 • Zajištění školní družiny od 6:30 do 7:30 a od 12:00 do 16:00
 • Možnost  chutného stravování ve školní jídelně + projekty "Ovoce do škol" a "Mléko do škol"

 

 

Mateřská škola nabízí:
provoz MŠ 6.30 - 16.00 hodin
- vzdělávání dětí podle ŠVP PV "Skládáme mozaiku světa a přírody"
- individuální přístup k dětem
- rodinné prostředí školy

- zapojení se doprojektu zdravého způsobu života "CEPÍK" 

- pestrost jídelníčku
- velké, světlé prostory
- využívání zahrady a velké terasy
- dostatečné vybavení hračkami, výtvarným a pracovním materiálem
- počítač s programem pro předškolní děti, Dětský koutek a Alík
- Zájmová činnost: "Flétnička" a "Angličtinka"
- Spolupráce na některých akcích se ZŠ Zálší a s MŠ Tisová
- Plavecký výcvik pro předškoláky ve Vysokém Mýtě, 10 lekcí
- Zájezdová divadla v MŠ
- Divadla v Šemberově divadle ve Vys. Mýtě (dle nabídky)
- Návštěvy Ekocentra Paleta v Oucmanicích ( výukové programy)
- Vánoční a velikonoční vystoupení pro rodiče
- Mikulášská nadílka
- Vánoční besídka pro děti
- Maškarní a masopustní karneval
- Rej čarodějnic
- Dětský den (pohádkový, zvířatka a loupežníci, indiánský ap.)
- Rozloučení s předškoláky
- Výlet v měsíci květnu "Poznáváme svůj kraj" ( Častolovice, Svojanov, Kunětická Hora, Potštejn, Litomyšl apod.)
- Fotografie na nástěnce v šatně ( po každé akci)

 

 Pravidla provozu mateřské školy do konce školního roku 2019/2020

PRAVIDLA PROVOZU MŠ:

Tento dokument vychází z Metodiky vydané MŠMT 30.4.2020

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

 Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Při vstupu do MŠ si musí všichni přicházející umýt ruce dezinfekcí umístěnou u vchodových dveří

do  budovy MŠ

V prostorách mateřské školy

 • Při vstupu do šatny, (před přezutím), bude změřena dítěti teplota, (vyzvěte k tomu, prosím, zaměstnance MŠ)
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Po přestrojení půjde  Vaše dítě ze šatny do umývárny umýt si ruce, teprve po té do herny
 • Pokud dítě již v MŠ pobývá a začne vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou umístěny do jiné místnosti nebo budou venku na zahradě  s rouškou, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Aktivity se budou organizovat  tak, aby bylo možné větší část dne strávit venku v areálu MŠ.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Pokud byste jako zákonní zástupci dítěte požadovali, aby Vaše dítě roušku používalo, musí být v tomto úkonu samostatné. Na pokyn učitelky si roušku vymění, použitou vloží do igelitového sáčku a uloží do přihrádky v šatně.
 • Pro pobyt venku se bude využívat jen  zahrada.

 

 

 

Stravování

Bude probíhat v běžné podobě, jen za zvýšených hygienických opatření.

Spaní

Bude probíhat v běžné podobě, jen za zvýšených hygienických opatření

Uvádíme informace o osobách s rizikovými faktory (důležití pro rozhodnutí, zda  se děti zúčastní předškolního vzdělávání).

Osoby s rizikovými faktory Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁLŠÍ Zálší 38 Choceň 56501 ŠKOLA
tel. :+420 465 483 126
mob.: +420 727 805 871

Mateřská škola
+420 465 483 166
+420 724 393 216
mszalsi@seznam.cz

Pověřenec pro GDPR
Mgr. Martina Nová
+ 420 737 482 319
zszalsi@seznam.cz